https://ojs.ehu.eus/index.php/ASJU/issue/feed Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo" 2021-12-30T18:17:25+01:00 Joseba A. Lakarra joseba.lakarra@ehu.eus Open Journal Systems <p><em>Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"</em> (<em>ASJU</em>) aldizkaria <a title="Koldo Mitxelenak" href="https://eu.wikipedia.org/wiki/Koldo_Mitxelena" target="_blank" rel="noopener">Koldo Mitxelenak</a> eta Manuel Agudek <strong>1954an sortutako</strong> Euskal Linguistika eta Filologiako nazioarteko aldizkaria da, "Julio Urkixo" Euskal Filologi Mintegi-Institutuak (JUMI) argitaratua, eta iker-eremu horietatik edo horietarako interesgarri izan daitezkeenetatik goi mailako artikulu, ohar eta liburu-iruzkinak argitaratzen ditu. Aldizkaria<strong> 2011n argitaratu zen online</strong> lehen aldiz.<br /><strong>Urtero bi zenbaki</strong> ateratzen dira. <em>ASJUk</em> badu, orobat, <a title="ASJUren Gehigarriak" href="http://eu.wikipedia.org/wiki/Koldo_Mitxelena" target="_blank" rel="noopener"><em>ASJUren Gehigarriak</em></a> izeneko liburu-bilduma bat, non artikulu formatuaz gorako lanak argitaratzen diren, epe jakinik gabe.<br />Joseba A. Lakarra eta Ibon Sarasolaren zuzendaritzapean argitaratzen da.<br />ISSN: 0582-6152 | e-ISSN: 2444-2992</p> https://ojs.ehu.eus/index.php/ASJU/article/view/23317 Ohar filologikoak Azkoitiko testu aurkitu berriaz: irakurketa proposamena 2021-12-30T18:17:25+01:00 Borja Ariztimuño Lopez borja.ariztimuno@ehu.eus <p>Lan honetan, 1515 inguruko Azkoitiko poemen edizio kritikoa eskaintzen da, testuon aurkezpenean plazaratu transkripzio paleografikotik eta behin-behineko azterketa filologikotik abiatuta, helburua izanik alderdi ilunak argitzeko proposamenak aurkeztea eta hizkuntzaren analisi zehatzagoa egitea. Hala, poemen banaketa eta haien barneko egitura berria proposatzen da. Halaber, lehenago identifikatu ez diren ezaugarri batzuk deskribatu dira eta oro har, zailtasunak zailtasun, testua Gipuzkoa mendebaleko euskara arkaikoaren barruan koka daitekeela defendatu (batik bat aditz morfologiari erreparatuz; cf. <em>eztet</em>, <em>naçu</em>, <em>niagon</em>, <em>çatan</em>, <em>vanijoean</em>); hala ere, ustekabeko <em>bequela</em> ‘bezala’ aldaera azaltzeko, isoglosen aldakortasun diakronikoa ez ezik, poemen beren edota idatziz paratu zituen pertsonaren jatorria gehiago ikertzea ezinbestekotzat jotzen da, emaitza fidagarriagoak erdieste aldera.</p> 2021-12-30T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2021 https://ojs.ehu.eus/index.php/ASJU/article/view/23299 Mikoleta eta Sainthillen eskuizkribuen azterketa konparatua 2021-12-17T10:42:07+01:00 Irune Ibarra irune.ibarra@ehu.eus Bittor Hidalgo Eizagirre bittorhidalgo1@gmail.com <p>Artikulu honetan, 1653. urteko <em>Modo Breve</em> izeneko dokumentua nork eskuizkribatu zuen argitu nahi da. Orain arte Rafael Mikoletaren eskuz eginikoa dela pentsatu izan da. Berriki, ordea, Samuel Sainthill Ingalaterrako jaunaren eskuizkribu bat eskuratu ahal izan dugu, eta zalantza areagotu <em>Modo Breve</em> bera noren eskutik egina den. Auzia argitzeko, azterketa konparatu bat egiten da, grafoskopian erabiltzen den metodo grafonomikoaren bidez; hau da, letren forma, idatziaren ezaugarri orokorrak eta keinu-tipoak aztertu dira. Ondorio nagusi bezala, baiezta daiteke 1653. urteko eskuizkribuaren ezaugarriak Sainthillen idatziaren antzekoak direla, eta ez Mikoletarenaren antzekoak. Azkenik, baieztapen hau ikertzen jarraitzeko bideak proposatzen dira.</p> 2021-12-17T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2021 https://ojs.ehu.eus/index.php/ASJU/article/view/23261 Perpaus erlatiboen balio semantikoa euskal gramatika-azterlanetan 2021-12-13T11:31:41+01:00 Koldo Biguri juanluis.biguri@ehu.eus <p>Euskal gramatika-lanetan perpaus erlatiboen (PE) balio semantikoaz egindako deskribapenak aztertzen ditu artikuluak. Horietan, PE esplikatibo eta espezifikatiboen arteko banaketa semantikoari baino arreta gehiago eskaini zaie erlatibo arruntaren mekanismoei, bereziki aztertu delarik zein diren errazago erlatiba daitezkeen kasuak. Aldiz, arreta txikiagoa eskaini zaio banaketa semantikoari, eta gainera bibliografian desadostasun handiak daude puntu horretan: batzuek esplikatibo eta espezifikatiboak sintaktikoki eta formalki ere bereizten direla uste duten arren, beste batzuek diote haien artean alde sintaktikorik ez dagoela, eta, beraz, erlatiboaren izenaren arabera soilik bereiz daitekeela PEen balio semantikoa. Artikuluan, deskribapen horiek azaldu eta, idazle klasiko batzuen adibideetan eta zenbait idazleren jatorrizkoak itzulpenekin erkatuz ateratako adibideetan oinarrituta, ondorioztatzen dugu azalpen horietako batzuk partzialak direla, bazterrean uzten dituztelako PE apositibo mota desberdinak eta ez dutelako kontuan hartzen erlatibakuntzak izan duen bilakaera diakronikoa eta, batez ere, XX. mende hasieratik aurrerako garbizaletasunaren eragina.</p> 2021-12-13T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2021 https://ojs.ehu.eus/index.php/ASJU/article/view/23057 Beste aditz laguntzaile ditrantsitibo bat Gipuzkoa mendebaldean: -ag- erroko formen jatorria eta garapena 2021-09-13T19:14:16+02:00 Borja Ariztimuño Lopez borja.ariztimuno@ehu.eus <p>Artikulu honetan Gipuzkoa mendebaldeko hizkeretan baizik ageri ez den aditz laguntzaile batez arituko naiz (adib. Otxoa Arinen <em>diago</em> ‘dio’), bi helburu nagusirekin: batetik, lehen aldiz forma dokumentatu guztiak sailkatzea (orain arte identifikatu ez diren zenbait barne), eta bestalde, adizki horien eta orobat gutxi aztertu diren Lazarragaren <em>jago</em> ‘dio’ erakoen arteko harremana argitzea, guztien sorreraren eta garapenaren gaineko proposamen bat eginez. Hala, testuen azterketa filologikoa eta barne-berreraiketa baliatuz ondoriozta daiteke ezen Araba ipar-ekialdeko eta Debarroaren inguruko euskaran *<em>edun</em>-en forma ditrantsitibo bereziak garatu zirela, zeinek bilakaera fonologiko baten ondorioz <em>-ag-</em> erroa erakusten duten, eta betiere 3. pertsonako datibo-komunztadura.</p> 2021-09-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Borja Ariztimuño Lopez https://ojs.ehu.eus/index.php/ASJU/article/view/23028 Aurkezpen gisa 2021-08-21T18:16:07+02:00 Joseba A. Lakarra joseba.lakarra@ehu.eus 2021-09-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Gidor Bilbao, Joseba A. Lakarra, Julen Manterola