Ohar bat bi patologikotasun-iturri dituzten hizkuntzei buruz

José Martínez-Fernández, Genoeva Martí

Laburpena


Patologia semantikoen bi iturri desberdin dituzten hizkuntzetan jarriko dugu arreta: proposizio bat adierazten ez duten perpausetan eta, proposizio bat adierazten duten arren, ez egiazko eta ez faltsu diren perpausetan. Hizkuntza horiei hiru baliodun semantika bat ematen zaienean, perpaus patologiko guztiak bildu egiten dira eta hirugarren egibalioa esleitzen zaie. Lan honetan, hasteko, deskripzio definitudun hizkuntzen kasua aurkeztuko dugu; horietan, marraz daiteke bi perpaus patologiko mota horien arteko bereizketa. Gero, lau baliodun semantika bat arakatuko dugu, perpaus patologikoen bi motak bereiz ditzakeena.

Gako-hitzak


definite descriptions; gappy sentences; four-valued logic; Kleene logic; order Y4.

Testu osoa:

PDF


ISSN: 1577-9424


ZUZENDARIA: Kepa Korta

IDAZKARI TEKNIKOA: Joana Garmendia

ERREDAKZIO BATZORDEA: Eneka Albizu, Ekain Garmendia, Lorena Gil de Montes, Mikel Haranburu, Pello Huizi, Xabier Insausti, Gerd Jendraschek, Jesus M. Larrazabal (zuzendari ohia), Guadalupe Lopetegi, Larraitz Zubeldia

AHOLKU BATZORDEA: Joseba Agirreazkuenaga, Mixel Aurnague, Andoni Barreña, Arantza Diaz de Ilarraza, Urtzi Etxeberria, Mari Jose Ezeizabarrena, Beatriz Fernandez, Cristina Lasa, Txomin Peillen, Elixabete Perez Gaztelu, Sagrario Yarnoz, Koldo Zuazo