XVIII. mendeko dotrina argitaragabe bat: aurkezpena eta edizioa

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Argitaratua 2021-03-04
Urtzi Reguero-Ugarte

Laburpena

Saio honetan XVIII. mende bukaeran goi-nafarreraz idatzitako dotrina baten edizioa aurkezten da. Orain arte ezezaguna izan den eskuizkribu hau Eusko Legebiltzarreko liburutegian agertu da berriki. Beraz, euskal dialektologiarako izan dezakeen garrantzia aipatu ostean, eskuizkribuari buruzko zenbait ohar egiten dira; besteak beste, erakusten da gaztelaniazko zein liburu duen jatorri, noizkoa izan daitekeen itzulpena, liburuaren tamaina, etab. Areago, laburki aurkezten diren hizkuntza ezaugarri batzuk kontuan izanda, Leitza inguruko hizkera erabiltzen dela erakusten da eta anonimotzat hartu izan bada ere, proposatzen da Tiburtzio Sagastibeltza izan daitekeela dotrinaren egilea. Jarraian, testuaren edizio kritikoa eskaintzen da, bi motatako oharrez lagundurik: batetik ohar paleografikoak daude eta, bestetik, testua ulertzen lagundu nahi duten azalpen oharrak.

Nola aipatu

Reguero-Ugarte, Urtzi. 2021. «XVIII. Mendeko Dotrina Argitaragabe Bat: Aurkezpena Eta Edizioa». Anuario Del Seminario De Filología Vasca "Julio De Urquijo" 53 (1/2):225-359. https://doi.org/10.1387/asju.22417.
Abstract 236 | PDF Downloads 193

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

References
Altuna, Fidel. 1995. Pleonasmo baten historiaz: debea «dute» bezalako adizkien inguruan. ASJU 29(1). 219-244.
Amat, Felix. 1807. Tratado de la iglesia de Jesucristo, o historia eclesiastica. Tomo undecimo. Segunda edicion. Madril: Benito Garcia.
Apalauza, Amaia. 2012. Nafarroako ipar-mendebaleko hizkeren egitura geolinguistikoa. Iruñea & Bilbo: Nafarroako Gobernua & Euskaltzaindia.
Beriain, Juan. 1621. Tratado de como se ha de oyr missa. Iruñea: Carlos de Labayen.
Bilbao, Gidor. 2015. Eliceco Istoria laburqui aldaturic: c. 1785eko unibertsitateko ikasliburua. In Beatriz Fernandez & Pello Salaburu (arg.), Ibon Sarasola, gorazarre, homenatge, homenaje, 157-171. Bilbo: UPV/EHU.
Camino, Iñaki. 1999. Gonerriko hizkera (I). ASJU 33(1). 1-74.
Camino, Iñaki. 2000. Gonerriko hizkera (II). ASJU 34(1). 137-196.
Camino, Iñaki. 2001. Gonerriko hizkera (III). ASJU 35(2). 445-509.
Camino, Iñaki. 2003. Hego-nafarrera. Iruñea: Nafarroako Gobernua.
Echaide, Ana M. 1989. El euskera en Navarra: Encuestas linguisticas (1965-1967). Donostia: Eusko Ikaskuntza.
Elizalde, Frantzisko. 1994. Apezendaco dotrina christiana uscaraz. FLV 65. 41-66.
Erdozia, Jose Luis. 2004. Sakanako hiztegi dialektologikoa. Iruñea: Nafarroako Gobernua & Euskaltzaindia.
Garziandia, Jose Agustin. 2004. Garai bateko Unanuko oiturak eta olgak. Donostia: Auspoa.
Gómez-López, Ricardo & Joseba Zulaika. 2020. El Vocabulario Pomier. Edición y estudio de un diccionario anónimo manuscrito euskera-español. Bilbo: UPV/EHU.
Ibarra, Orreaga. 2007. Erroibarko eta Esteribarko hiztegia. Iruñea: Euskaltzaindia & Nafarroako Gobernua.
Kamino Kaminondo, Peio & Patxi Salaberri Zaratiegi. 2007. Luzaideko euskararen hiztegia. Iruñea: Euskaltzaindia & Nafarroako Gobernua.
Mitxelena, Koldo. 1964. Textos arcaicos vascos. Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia.
Mitxelena, Koldo et alii. 1987-2015. Orotariko Euskal Hiztegia. Bilbo: Euskaltzaindia. 6. argit. elektr. 2019: (2020/07/27).
Ondarra, Frantzisko. 1993. Gonerrin aurkitutako testuak (VIII). Euskera 38(1). 59-124.
Pagola, Rosa Miren et alii. [d.g.]. Bonaparte ondareko eskuizkribuak – Fondo Bonaparte. Bilbo: Tesitek, Deustuko Unibertsitatea & Bizkaiko Foru Aldundia. (2020/07/27).
Pérez Priego, Miguel Ángel. 2011. La edición de textos. 2. argit. osatua eta eguneratua. Madril: Sintesis.
Red CHARTA. 2013. Criterios de edición de documentos hispánicos (Orígenes-siglo XIX) de la Red Internacional CHARTA [PDF]. 2013ko apirileko bertsioa. (2020/07/27).
Reguero, Urtzi. 2015a. Mendebaldearen eta ekialdearen erdian: goi-nafarrera zaharraren azterketa diakronikorantz. In Beatriz Fernandez & Pello Salaburu (arg.), Ibon Sarasola, gorazarre, homenatge, homenaje, 587-598. Bilbo: UPV/EHU.
Reguero, Urtzi. 2015b. Goizuetako 1753ko sermoia: edizioa eta azterketa. ASJU 49(1/2). 205-230.
Reguero, Urtzi. 2019. Filologiatik dialektologiara Nafarroako testu zaharretan barrena (1416-1750). Gasteiz: UPV/EHU.
Reguero, Urtzi. (prestatzen). Larramendiren eragina idazle nafarrengan. Lehen Goi-Nafarrera Modernoranzko urratsak.
Reguero, Urtzi & Ricardo Gómez. 2016. Joanes Erauskinen aditz taulak: azterketa gramatikografiko eta linguistikoa. In Gotzon Aurrekoetxea, Jesus Mari Makatzaga & Patxi Salaberri Munoa (arg.). Hire bordatxoan. Txipi Ormaetxea omenduz, 237-248. Bilbo: UPV/EHU.
Sánchez-Prieto Borja, Pedro. 2011. La edición de textos medievales y clásicos. Criterios de presentación gráfica. Donemiliaga Kukula: Cilengua.
Satrustegi, Jose Maria. 1987. Euskal testu zaharrak I. Iruñea: Euskaltzaindia.
Ulibarri, Koldo. 2013. Testuak kokatuz dialektologia historikoan: egiteetatik metodologiara. In Ricardo Gómez, Joaquín Gorrochategui, Joseba A. Lakarra & Céline Mounole (arg.), Koldo Mitxelena Katedraren III. Biltzarra – III Congreso de la Cátedra Luis Michelena – 3rd Conference of the Luis Michelena Chair, 511-532. Gasteiz: UPV/EHU.
Yrizar, Pedro. 1910-2004, Compendio/Indice/Index del la morfologia del verbo vasco. Bilbo: Euskaltzaindia.
Yrizar, Pedro. 1985. Aparición y desaparición de las formas verbales en -ako-, -eko- en el alto-navarro meridional. Hizkuntza eta literatura 4. 257-290.
Yrizar, Pedro. 1999. Morfología del verbo auxiliar bajo navarro occidental (estudio dialectológico). Bilbo: UPV/EHU & Euskaltzaindia.
Zelaieta, Edu. 2008. Baztan-Bidasoako hizkeren azterketa dialektologikoa, Iruñea & Bilbo: Nafarroako Gobernua & Euskaltzaindia.
Zuazo, Koldo. 2013. Mailopeko euskara. Bilbo: UPV/EHU.
Atala
Artikuluak