Perpaus erlatiboen balio semantikoa euskal gramatika-azterlanetan

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Argitaratua 2021-12-13
Koldo Biguri

Laburpena

Euskal gramatika-lanetan perpaus erlatiboen (PE) balio semantikoaz egindako deskribapenak aztertzen ditu artikuluak. Horietan, PE esplikatibo eta espezifikatiboen arteko banaketa semantikoari baino arreta gehiago eskaini zaie erlatibo arruntaren mekanismoei, bereziki aztertu delarik zein diren errazago erlatiba daitezkeen kasuak. Aldiz, arreta txikiagoa eskaini zaio banaketa semantikoari, eta gainera bibliografian desadostasun handiak daude puntu horretan: batzuek esplikatibo eta espezifikatiboak sintaktikoki eta formalki ere bereizten direla uste duten arren, beste batzuek diote haien artean alde sintaktikorik ez dagoela, eta, beraz, erlatiboaren izenaren arabera soilik bereiz daitekeela PEen balio semantikoa. Artikuluan, deskribapen horiek azaldu eta, idazle klasiko batzuen adibideetan eta zenbait idazleren jatorrizkoak itzulpenekin erkatuz ateratako adibideetan oinarrituta, ondorioztatzen dugu azalpen horietako batzuk partzialak direla, bazterrean uzten dituztelako PE apositibo mota desberdinak eta ez dutelako kontuan hartzen erlatibakuntzak izan duen bilakaera diakronikoa eta, batez ere, XX. mende hasieratik aurrerako garbizaletasunaren eragina.

Nola aipatu

Biguri, Koldo. 2021. «Perpaus Erlatiboen Balio Semantikoa Euskal Gramatika-Azterlanetan». Anuario Del Seminario De Filología Vasca "Julio De Urquijo" 54 (1-2):225-50. https://doi.org/10.1387/asju.23261.
Abstract 216 | PDF Downloads 225

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

References
Alberdi, Xabier & Julio García. 1996. “Zein [...] bait-/-n” egitura. In Igone Zabala (koord.), Testu-loturarako baliabideak: euskara teknikoa, 131-167. Bilbo: UPV/EHUko Argitalpen Zerbitzua.
Alberdi, Xabier & Ibon Sarasola. 2001. Euskal estilo libururantz. Gramatika, estiloa eta hiztegia. Bilbo: UPV/EHUko Argitalpen Zerbitzua.
Aletá, Enrique. 1987. Contribución al estudio de las oraciones de relativo en español. Zaragoza: Universidad de Zaragoza, doktore-tesia.
Aletá, Enrique. 1990. Estudio sobre las oraciones de relativo. Zaragoza: Universidad de Zaragoza.
Arejita, Adolfo. 1978. Euskal gramatikaren ingurukoak. Euskal Joskera. Durango: L. Zugaza editor.
Biguri, Koldo. 2016. Euskararen eta gaztelaniaren arteko itzulpenaren estilistika konparatu baterako materialak: perpaus erlatibo esplikatiboak euskaratik gaztelaniara eginiko literatura-itzulpenetan. Gasteiz: UPV/EHUko doktore-tesia. https://addi.ehu.es/handle/10810/32669.
Camino, Iñaki. 1997. Aezkoako euskararen azterketa dialektologikoa. Iruñea: Nafarroako Gobernua, Hezkuntza eta Kultura Saila.
Cid, Carlos. 1994. Tipología de la relativización en vasco, checo y español: cotejo de las lenguas románicas, eslavas y vasca respecto a ciertos fenómenos relativos. Madril: Universidad Autónoma de Madrid, doktore-tesia. https://repositorio.uam.es/handle/10486/12113.
Cid, Carlos. Perpaus erlatiboak zer diren. Sareko Euskal Gramatika (SEG). http://www.ehu.eus/seg/morf/5/20/4/1 (2021/02/20).
De Rijk, Rudolf P. G. 1972. Studies in Basque Syntax: Relative Clauses. Boston: Massachusetts Institute of Technology.
De Rijk, Rudolf P. G. 1980. Erlatiboak idazle zaharrengan. Euskera 25(2). 525-536.
Estornes, José. 1985. Zoilo’ren uzta. Zaraitzu’ko uskara. Fontes Linguae Vasconum 45-46. 31-93.
Euskaltzaindia. 1985. Euskal Gramatika Lehen Urratsak I (mendeko perpausak). EGLU-I. Bilbo: Euskaltzaindia.
Euskaltzaindia. 1999. Euskal Gramatika Lehen Urratsak V (Mendeko perpausak-1). EGLU-V. Bilbo: Euskaltzaindia.
Fuchs, Catherine & Judith Milner. 1979. A propos des relatives. Paris: SELAF.
Garzia Garmendia, Juan. 1997. Joskera lantegi. Oñati: HAEE-IVAP.
Garzia Garmendia, Juan. 2014. Esaldiaren antolaera. Funtzio informatiboak gako. Bilbo: UPV/EHUko Argitalpen Zerbitzua.
Gili Gaya, Samuel. 1973. Esbozo de una nueva gramática de la lengua española. Madril: Real Academia Española & Espasa-Calpe.
Goenaga, Patxi. 1980. Gramatika bideetan. Donostia: Erein.
Henry, Paul. 1975. Constructions relatives et articulations discoursives. Langages 37. 81-98. https://doi.org/10.3406/lgge.1975.2613.
Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea (HAEE-IVAP). 2003. Galdezka. Euskarazko zalantzei erantzunez. Donostia: Administrazioa Euskaraz, HAEE-IVAP.
Hidalgo, Victor. 2002. -(e)n[...] erlatibo aposatuak. Izen ardatzaren eskuin hedatzen diren erlatiboak euskaraz (II). Uztaro 42. 17-83.
Hidalgo, Victor. 2003. Zein… (eta Bait-) erlatiboak. Izen ardatzaren eskuin hedatzen diren erlatiboak euskaraz (III). Fontes Linguae Vasconum 92. 19-56.
Hualde, José Ignacio & Jon Ortiz de Urbina (arg.). 2003. A Grammar of Basque. Berlin: Walter de Gruyter.
Kaltzakorta, Mitxel. 1997. Erdarazko relatibo esplikatibo mota bat euskaratzen. Uztaro 22. 59-67.
Krajewska, Dorota. 2017. Euskararen sintaxi diakronikorantz: egitura konplexuak. Gasteiz: UPV/EHUko doktore-tesia. https://addi.ehu.es/handle/10810/26877.
Lafitte, Pierre. 1944 [1978]. Grammaire basque (navarro-labourdin littéraire). Donostia: Elkar.
Lardizabal, Francisco Ignacio. 1856. Gramática Vascongada. Donostia: Imprenta Baroja.
Le Goffic, Pierre. 1979. Propositions relatives, identification eta ambiguïté, ou: Pour en finir avec les deux types de relatives. DRLAV. Documentation et Recherche en Linguistique Allemande Vincennes 21. 135-145. https://doi.org/10.3406/drlav.1979.951.
Martínez, José Antonio. 1989. El pronombre, II: Numerales, Indefinidos y Relativos. Madril: Arco Libros.
Ojea, Ana. 1992. Los sintagmas relativos en inglés y en español. Oviedo: Universidad de Oviedo.
Orpustan, Jean-Baptiste. 1997. Basque et Français. Méthode abrégée de traduction. Baigorri: Izpegi.
Oyharçabal, Beñat. 1987. Étude descriptive de constructions complexes en basque: propositions relatives, temporelles, conditionnelles et concessives. Paris: CNRSko doktore-tesia.
Real Academia Española. 2009. Nueva gramática de la lengua española. Madril: Espasa.
Sancho, Iker. 2015. Errusierazko perpaus erlatiboen euskaratzea. Hizkuntza-sistematik itzultzailearen estilora. Gasteiz: UPV/EHUko doktore-tesia. https://addi.ehu.es/handle/10810/15905.
Villasante, Luis. 1976. Sintaxis de la oración compuesta. Oñati: Ed. Franciscana Aránzazu.
Atala
Artikuluak