Pedro José Aldazabalen euskal testuak: edizioa eta filologia-gaiak

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Argitaratua 2021-03-04
Eneko Zuloaga San Román

Laburpena

Lan honetan Pedro José Aldazabal idazle gipuzkoarraren euskal lanen edizio kritikoa aurkezten da: hala Aldazabalek berak idatzitako testuena nola bestek idatzi eta Aldazabalek bere lanetan jasotakoena. Testu horien edizio kritikoa aurkezteaz gain, Euskal Erria aldizkarian (1887) eta ConTAVen (Sarasola 1983) XVII. mendekotzat joaz argitaratutako Itziarko Ama Birjinaren omenezko kopla-sorta egiazki Aldazabalena dela defendatzen da; bestalde, Aldazabalen bederatziurrena XIX. mendean berrargitaratu zuen Gorostegik, hizkerako hainbat ezaugarri eraldatuta: bi testuen arteko alderaketa ere aurkezten da, literatur gipuzkeraren bilakabidea eta XVIII-XIX. mendearen amaierako hautu linguistikoak hobeto ezagutzeko lagungarri izan daitekeelakoan.

Nola aipatu

Zuloaga San Román, Eneko. 2021. «Pedro José Aldazabalen Euskal Testuak: Edizioa Eta Filologia-Gaiak». Anuario Del Seminario De Filología Vasca "Julio De Urquijo" 53 (1/2):361-445. https://doi.org/10.1387/asju.22418.
Abstract 326 | PDF Downloads 249

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

References
Aldabaldetrecu, Roque. 1993. Semblanza historica. Pedro Joseph de Aldazabal y Murguia. Deba 25. 11-14.
Aldai, Gontzal. 2015. Subordinadas completivas del verbo gertatu ‘ocurrir’ en Haraneder: ¿Subjuntivo extendido o conservación del Aoristo Perifrástico? Fontes Linguae Vasconum 120. 327-344.
Aldazabal, Pedro José. 1767~1769. Breve historia de la aparicion del mas luminoso astro, y brillante estrella de la mar, la milagrosa imagen de Maria santissima de Iziar. Iruñea: Martin Joseph de Rada.
Aldazabal, Pedro Jose. 1790 [1768]. Ama Virgina santisima Yciarcuaren bederatci urrena. Tolosa: Fermin Huarte eta Arlegi.
Aldazabal, Pedro Jose. 1775. Compendio heraldico. Arte de escudos de armas, segun el metodo mas arreglado del blason. Iruñea: Viuda de Martin Joseph de Rada.
Altuna, Fidel. 1995. Loiolako dotrina. ASJU 29(2/3). 611-650.
Alzola, Nicolás. 1970. Apuntaciones bio-bibliográficas. Pedro Joseph de Aldazábal y Murguía (¿1728?-1779). BAP 4. 480-484.
Ariztimuño, Borja. 2013. Finite Verbal Morphology. In Mikel Martínez-Areta (arg.), Basque and Proto-Basque, 359-427. Frankfurt am Main: Peter Lang.
Atienza, Julio. 1958. Linajes de la Villa de Deva (Guipúzcoa) (continuación). Hidalguía 29. 617-632.
Baraiazarra, Luis. 1997. Jose Arakistain eta Migel Zuzaeta. XVIII/XIX. mendeetako karmeldar bi idazle. Karmel 219. 125-132.
Camino, Iñaki. 2018. Bigarren euskara modernoa. In Joakin Gorrotxategi, Iván Igartua & Joseba A. Lakarra (arg.), Euskararen historia, 659-735. Gasteiz: Eusko Jaurlaritza.
Esparza, Andoni. 2005-2006. El compendio heráldico de Pedro Joseph de Aldazábal y Murguía. Anales de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía 9. 349-376.
Fita, Fidel. 1880-1881. Suplementos al Diccionario Trilingüe del P. Larramendi escritos en 1746 por el P. F. José de María, carmelita descalzo. Revista de Ciencias Históricas II. 416-433; III. 113-120 eta 350-374; IV. 72-87 eta 149-163.
Garibai, Esteban. 1571. Los quarenta libros del compedio historial (1556-1566). Anberes: C. Plantino.
Garmendia, Juan. 2007. Domenjón González de Andia y la villa de Tolosa. Donostia: Eusko Ikaskuntza.
Guerra, Juan Carlos. 1924. Los cantares antiguos en euskera: viejos textos del idioma. Donostia: Martin y Mena.
Iztueta, Juan Ignazio. 1847. Guipuzcoaco provinciaren condaira edo historia. Donostia: Ignacio Ramón Baroja.
Jiménez, Izaskun. 2019. Leizarraga eta Haranederren zenbait erkaketa: saio bat hizkuntzaren periodizazioan. Gasteiz: UPV/EHUko gradu amaierako lan argitaragabea.
Kaltzakorta, Jabier. 2003. Erronda kantuak eta eske bertsoak. Euskera 48(1). 109-163.
Lakarra, Joseba Andoni. 1983. Oharrak zenbait arkaismoz. ASJU 17. 41-68.
Lakarra, Joseba Andoni. 1985. Literatur gipuzkerarantz: Larramendiren Azkoitiko sermoia. ASJU 19(1). 235-282.
Lakarra, Joseba Andoni. 1996. Refranes y sentencias. Ikerketak eta edizioa. Bilbo: Euskaltzaindia.
Lakarra, Joseba Andoni. 1997. Euskal Filologia: arazo zahar, bide berri. ASJU 31(2). 447-535.
Lakarra, Joseba A., Julen Manterola & Iñaki Segurola. 2019. Euskal hiztegi historiko-etimologikoa. Bilbo: Euskaltzaindia.
Larramendi, Manuel. 1745. Diccionario trilingüe del castellano, bascuence y latín. Donostia: Bartholomé Riesgo y Montero.
Lekuona, Manuel. 1978. Literatura oral vasca. Gasteiz: ESET.
Leturiaga, Olatz. 2020a. Gipuzkoa erdialdeko pluralgileen azterketa. In Xabier Artiagoitia, Iñaki Camino, Irantzu Epelde & Koldo Ulibarri (arg.), Eibartik Zuberoara euskalkietan barrena. Koldo Zuazori gorazarre, 367-402. Bilbo: UPV/EHU.
Leturiaga, Olatz. 2020b. Gipuzkoa erdialdeko testuetan barrena: aditz-morfologiako ezaugarri batzuen azterketa. Gasteiz: UPV/EHUko master amaierako lan argitaragabea.
Mitxelena, Koldo. 1970. Estudio sobre las fuentes del diccionario de Azkue. Bilbo: Centro de Estudios Históricos de Vizcaya (Berrargit. OC 8, 29-191).
Mitxelena, Koldo & Ibon Sarasola. 1987-2005. Orotariko euskal hiztegia. Bilbo: Euskaltzaindia & Mensajero.
Mounole, Céline. 2007. Perifrasi zaharra mendebalde eta erdialdeko euskara zaharrean: azterketa kuantifikatiboa eta proposamen berria. ASJU 41(1). 67-138.
Mounole, Céline. 2018 [2014]. Le verbe basque ancien : étude philologique et diachronique (= ASJU 48). Bilbo: UPV/EHU.
Onaindia, Santiago. 1974. Euskal literatura III. Bilbo: Etor.
Ondarra, Frantzisko & Antonio Unzueta. 1997. Fr. Migel San Frantziskorena (Zuzaeta). Fr. Jose Jesus-Mariarena (Arakistain). Idazlanak. Markina-Xemein: Karmel.
Santazilia, Ekaitz. 2020 [2015]. Artxibora itzultzearen garrantziaz. Maria Angela de Txakartegiren 1775eko Mutrikuko gutuntxoa. Lapurdum 17. 271-281.
Sarasola, Ibon. 1983. Contribución al estudio y edición de textos antiguos vascos. ASJU 17. 69-212.
Segurola, Koro. 2013. Oikiako dotrinak: F. Antonio Agirre Gabiria (Marin 1728-Oikia 1805). Lapurdum 17. 223-253.
Unzueta, Antonio. 1985. Fray José de Jesús María Araquistain. ASJU 19(1). 199-215.
Urgell, Blanca. 1987. Esku-liburua-ren grafi aldaketak (1812-1821). ASJU 21(2). 357-388.
Urgell, Blanca. 2006. Para la historia del sustantivo verbal en vasco. In Joseba A. Lakarra & José I. Hualde (arg.), Studies in Basque and historical linguistics in memory of R. L. Trask (= ASJU 40: 1/2), 921-948. Donostia: GFA & UPV/EHU.
Urgell, Blanca. 2018. Lehen Euskara Modernoa. In Joakin Gorrotxategi, Iván Igartua & Joseba A. Lakarra (arg.), Euskararen historia, 543-657. Gasteiz: Eusko Jaurlaritza.
Urkizu, Patrizio. 2009. Un texto olvidado del siglo XVII: Sumario brebea. Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca 14. 207-217.
Villasante, Luis. 1965. La Historia de Aránzazu atribuida al P. Gaspar de Gamarra. Scriptorium Victoriense 12. 74-173.
Vinson, Julien. 1891-1898. Essai d’une Bibliographie de la Langue Basque. Paris: Maisonneuve (Berrargit. faksim. Bilbo: Caja de Ahorros Vizcaina, 1983).
Zuloaga, Eneko. 2018 [2015]. Diego Lorenzo Urkizuren 1740ko zortzikoak. ASJU 49(1/2). 179-201.
Zuloaga, Eneko. 2020. Mendebaleko euskararen azterketa dialektologiko-diakronikorantz. Gasteiz: UPV/EHUko doktoretza-tesi argitaragabea.
Atala
Artikuluak