Ekialdeko euskararen komitatiboa polimorfismoaz harago

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Argitaratua 2021-09-13
Manuel Padilla Moyano

Laburpena

Artikulu honetan ekialdeko euskararen komitatiboaren atzizkiak azterkatzen ditugu, nagusiki Zuberoako euskara historikoaren corpusaren argitara. Komitatiboaren aldakortasun morfologikoaren kontu zehatza errendatzeaz gainera, arta berezia eskainiko diogu ‑kila(n) morfema konposatuari. Datuen analisiaren ondoren, Gavelen inspirazioaz, eta argudio tipologiko eta filologikoetan oinarrituz, (ekialdeko) euskararen kasu sistemak behiala bi komitatibo bereizten zituela proposatuko dugu.

Nola aipatu

Padilla Moyano, Manuel. 2021. «Ekialdeko Euskararen Komitatiboa Polimorfismoaz Harago». Anuario Del Seminario De Filología Vasca "Julio De Urquijo" 50 (1/2):233-55. https://doi.org/10.1387/asju.22864.
Abstract 209 | PDF Downloads 126

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

References
Altuna, Patxi & José A. Mujika. 2003. Arnaud Oihenart. Euskal atsotitzak eta neurtitzak. Proverbes et poésies basques. Proverbios y poesías vascas (IKER 15). Bilbo: Euskaltzaindia.
Arkhipov, Alexandre. 2009. Comitative as a cross‑linguistically valid category. In Patience Epps & Alexandre Arkhipov (arg.), New challenges in typology. Transcending the borders and refining the distinction, 223‑246. Berlin: Mouton de Gruyter.
Bedaxagar, Jean-Michel. 2014. Akitaniako Alienor trajeria. Ozaze: Ideki.
Camino, Iñaki. 2014. Ekialdeko euskararen iraganaz. In Irantzu Epelde (arg.), Euskal dialektologia: lehena eta oraina (ASJUren Gehigarriak 69), 87‑153. Bilbo: UPV/EHU.
Chaho, Augustin & Antoine D’Abbadie. 1836. Études grammaticales sur la langue euskarienne. Paris: Bertrand.
Creissels, Denis & Céline Mounole. 2011. Animacy and spatial cases: Typological tendencies, and the case of Basque. In Seppo Kittilä, Katja Västi & Jussi Ylikoski (arg.), Case, animacy and semantic roles (Typological Studies in Language 99), 157‑182. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins.
Darrigol, Jean‑Pierre. 1830. Dissertation critique et apologétique sur la langue basque. Baiona: Cazals.
Davant, Jean‑L ouis (paratzailea). 2009. Jesü Kristen imitazionea (Euskaltzainak Bilduma 13). Bilbo: Euskaltzaindia.
EHHA V = Euskaltzaindia. 2013. Euskararen Herri Hizkeren Atlasa V. Izen morfologia. Bilbo: Euskaltzaindia.
Gavel, Henri. 1929. Grammaire Basque. Tome I. Phonétique. Parties du discours autres que le verbe. Baiona: Imprimerie du Courrier.
Gómez, Ricardo. 2005. De re etymologica: vasc. ‑(r)antz ‘hacia’. In Pilar Etxeberria & Henrike Knörr (arg.), Nerekin yaio nun. Txillardegiri omenaldia (IKER 17), 273‑280. Bilbo: Euskaltzaindia.
Hagège, Claude. 2010. Adpositions. Function‑marking in human languages. Oxford: Oxford University Press.
Haritschelhar, Jean. 1969‑1970. L’oeuvre poétique de Pierre Topet‑Etchahun (Euskera 14 & 15). Bilbo: Euskaltzaindia.
Hualde, José Ignacio. 2003. Case and number inflection of noun phrases. In José Ignacio
Hualde & Jon Ortiz de Urbina (arg.), A grammar of Basque, 171‑186. Berlin & New York: Mouton de Gruyter.
Kroeber, Alfred L. & George W. Grace. 1960. The sparkman grammar of Luiseño. Berkeley: University of California Press.
Lafitte, Pierres. 1944. Grammaire basque. Navarro‑labourdin littéraire. Baiona: Librairie Le Livre (Berrargit. Donostia: Elkar, 2008).
Lafon, René. 1936. Notes complémentaires sur adiskide et sur le suffixe casuel ‑ekin. RIEV 27. 66‑72.
Lafon, René. 1951. La langue de Bernard Dechepare. BAP 7(3). 309‑338 (Berrargit. Vasconiana, 1999, 729‑758).
Lafon, René. 1955. Notes pour une édition critique et une traduction française des poésies d’Oihenart. ASJU 2. 61‑99.
Lafon, René. 1965. Les deux génitifs en basque. BSL 60. 131-159 (Berrargit. Vasconiana, 1999, 173‑197).
Lafon, René. 1999. Vasconiana (IKER 11). Bilbo: Euskaltzaindia (Jean Haritschelhar & Pierre Charrittonen argit.).
Lakarra, Joseba A. 1983. Oharrak zenbait arkaismoz. ASJU 17. 41‑68.
Lakarra, Joseba A. 2008. Vida con / y libertad: sobre una coordinación arcaica y la autenticidad de Urthubiako alhaba. ASJU 52(1). 83‑100.
Lakarra, Joseba A. 2018. La prehistoria de la lengua vasca. In Joaquín Gorrochategui, Iván Igartua & Joseba A. Lakarra (arg.), Historia de la lengua vasca, 23‑244. Gasteiz: Eusko Jaurlaritza.
Manterola, Julen. 2015. Euskararen morfologia historikorako: artikuluak eta erakusleak – Towards a history of Basque morphology: articles and demonstratives. Gasteiz: UPV/EHUko doktorego tesia. https://hdl.handle.net/10810/15848 (2020/10/24).
Mitxelena, Koldo. 1972. Etimología y transformación. In Homenaje a Antonio Tovar. Madril: Gredos (Berrargit. OC 7, 93‑108).
Mitxelena, Koldo. 2011. Obras completas (ASJUren Gehigarriak 54-68), 15 lib. Donostia & Gasteiz: «Julio Urkixo» Euskal Filologi Mintegia, Gipuzkoako Foru Aldundia & UPV/EHU (Joseba A. Lakarra & Iñigo Ruiz Arzalluzen argit.).
Mounole, Céline. 2003. C.H. de Belsunce bizkondea. Tableau analytique et grammatical de la langue basque (1858). Azterketa eta edizioa. ASJU 37(2). 1-383.
Mujika, José A. 2008. Adlatiboaren berbalizazioaz. In Xabier Artiagoitia & Joseba A. Lakarra, Gramatika jaietan. Patxi Goenagaren omenez (ASJUren Gehigarriak 51), 605‑615. Bilbo: UPV/EHU.
Noonan, Michael, Ram P. Bhulanja, Jag M. Chhantyal & William Pagliuca. 1999. Chantyal dictionary and texts (Trends in Linguistics. Documentation 17). Berlin & New York: Walter de Gruyter.
Noonan, Michael & Ram P. Bhulanja. 2005. Chantyal discourses. Himalayan Linguistics Archive 2. 1‑254.
Orpustan, Jean‑Baptiste. 1994. Gramatikaz Oihenarten neurthitzetan edo gramatika ’ta neurthitzaren egitura Oihenarten olerkietan. In Oihenarten laugarren mendeurrena. Euskaltzaindiaren XII. Biltzarra (IKER 8), 135‑159. Bilbo: Euskaltzaindia.
Oyharçabal, Bernard. 1991. La pastorale souletine. Édition critique de « Charlemagne » (ASJUren
Gehigarriak 16). Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia & UPV/EHU.
Oyharçabal, Bernard, Irantzu Epelde & Jasone Salaberria. 2009. Norantz Proiektua – Datu Basea. Baiona: IKER UMR 5478. https://www.norantz.org/web/proiektua (2020/10/24).
Padilla‑Moyano, Manuel. 2011. Kadet eta Bettiriño edo Yesu Christo eguiazco Yainco Guizonaren bizia eta heriua laur evanyelista eguiazcuen eta sainduien arabera (Euskararen Lekukoak 26). Bilbo: Euskaltzaindia.
Padilla‑Moyano, Manuel. 2015. Oloroeko diozesako euskal liburuak eta zuberera idatzia. In Ricardo Gómez & María José Ezeizabarrena (arg.), Eridenen du zerzaz kontenta. Sailkideen omenaldia Henrike Knörr irakasleari (1947‑2008), 519‑536. Bilbo: UPV/EHU.
Padilla‑Moyano, Manuel. 2017. Analyse diachronique du dialecte souletin (xvie-xixe siècles) – Zuberoako euskararen azterketa diakronikoa (xvi-xix. mendeak). Gasteiz & Bordele: UPV/EHU & UBMko doktorego tesia. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01806475 (2020/10/24).
Schuchardt, Hugo. 1893. Baskische Studien I. Über die Entstehung der Bezugsformen des baskischen Zeitworts. Denkschriften der Wiener Akademie 42(3). 1‑82.
Schuchardt, Hugo. 1947. Primitiae Linguae Vasconum. Salamanca: CSIC (1. argit., 1923). Stolz, Thomas, Cornelia Stroh & Aina Urdze. 2006. On comitatives and related categories: A typological study with special focus on the languages of Europe (Empirical Approaches to Language Typology 33). Berlin & New York: Mouton de Gruyter.
Stolz, Thomas, Cornelia Stroh & Aina Urdze. 2013. Comitatives and instrumentals. In Matthew S. Dryer & Martin Haspelmath (arg.), The World Atlas of Language Structures Online. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. https://wals.info/chapter/52 (2020/10/24).
Trask, Robert L. 1997. The history of Basque. Londres: Routledge.
Urkizu, Patri. 1998. Zuberoako irri teatroa. Recueil des farces charivariques basques. Baigorri: Izpegi.
van Eys, Willem J. 1879. Grammaire comparée des dialectes basques. Paris: Maisonneuve.
Atala
Artikuluak