Inprimatuak editatzen: deskribapen bibliografikoa eta testu-kritika Kapanagaren dotrinaren argitan

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Argitaratua 2021-09-13
Koldo Ulibarri Orueta

Laburpena

Lan honetan testu-bibliografia (textual bibliography) jorratuko dugu eta inprimatuak editatzeko orduan ikerketa moldeak erakusten dizkigun bideez arituko. Horretarako, deskribapen bibliografikoa zer den azalduko dugu eta testuaren edizio kritikoa egiteko orduan deskribapenok izan dezaketen berebiziko garrantzia erakutsiko. Honen erakusgarri Kapanagaren Dotrina Christiana (1656) liburuaren deskribapen bibliografikoa izango da: deskribapen iruzkindu bat egingo dugu, ager daitekeen informazioak zer adierazten duen azaldurik, bai eta liburuaren sorrerari buruzko datu horiek edizio kritikoan nolako eragina izan dezaketen ere. Modu honetan, aldarrikatu nahi dugu inprimatuen edizio kritiko egoki bat egiteko ezinbestekoa dela deskribapen bibliografiakoa, honetatik atera daitezkeen ondorioak beharrezkoak baitira.

Nola aipatu

Ulibarri Orueta, Koldo. 2021. «Inprimatuak Editatzen: Deskribapen Bibliografikoa Eta Testu-Kritika Kapanagaren Dotrinaren Argitan». Anuario Del Seminario De Filología Vasca "Julio De Urquijo" 50 (1/2):77-97. https://doi.org/10.1387/asju.22859.
Abstract 203 | PDF Downloads 168

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

References
Altuna, Patxi. 2000. J. I. Arana eta E. S. Dodgson. Euskera 45 (1). 211-239.
Atutxa, Isaak. 1999. Joannes Etcheberri Ziburukoa: Noelac eta testu kritika. Lapurdum 4 (Numéro Spécial 1. Les lettres basques au temps d'Axular (1600-1650)). 233-312.
Atutxa, Isaak. 2001. Joannes Etxeberriren Eliçara erabiltceco liburua-z. Lapurdum 6. 21-62.
Atutxa, Isaak. 2002. Joannes Etxeberriren Manual devotionezcoa-z. Lapurdum 7. 57-92.
Bilbao, Gidor. 2006. Joanes Etxeberri Sarakoaren saiakera-lanak eta latina ikasteko gramatika: edizioa eta azterketa. Bilbo: UEU. http://www.euskara.euskadi.eus/appcont/tesisDoctoral/PDFak/Gidor_Bilbao_TESIA.pdf (2017/12/04).
Blecua, Alberto. 1983. Manual de crítica textual. Madril: Editorial Castalia.
Bowers, Fredson. 2001 [1949]. Principios de descripción bibliográfica. Madril: Arco Libros.
Canet, José Luis 2009. Algunas reflexiones sobre el proceso de edición en el siglo XVI y la Bibliografía Textual. Edad de Oro 28. 59-72.
Capanaga, Martín Ochoa de. 1893 [1656]. Exposición breve de la doctrina Christiana. Vizeu: J. A. da Costa (Edward S. Dodgson editore).
Capanaga, Martín Ochoa de. 2008 [1656]. Exposición breve de la doctrina Christiana. Bilbo: Labayru ikastegia.
Clavería Laguarda, Carlos. 2019. Los correctores. Tipos duros en imprentas antiguas. Zaragoza: Zaragozako Unibertsitatea.
Corbeto, Alberto & Marina Garone. 2015. Historia de la tipografía. La evolución de la letra desde Gutenberg hasta las fundiciones digitales. Lleida: Ed. Milenio.
de los Reyes Gómez, Fermín. 2005. El libro moderno desde la bibliografía material y la biblioteconomía. Ayer 58 (2). 35-56.
de los Reyes Gómez, Fermín. 2010. Manual de bibliografía. Madril: Castalia.
de los Reyes Gómez, Fermín. 2016. La utilidad del análisis e identificación de los preliminares legales. In Helena Carvajal (arg.). Los paratextos y la edición en el libro medieval y moderno, 131-143. Zaragoza: Zaragozako Unibertsitatea.
de Páiz, Mª Isabel. 2017. La corrección editorial en la imprenta incunable castellana. In Manuel José Pedraza Gracia (dir.), Doce siglos de materialidad del libro. Estudios sobre manuscritos e impresos entre los siglos VIII y XIX, 281-307. Zaragoza: Zaragozako Unibertsitatea.
Fahy, Conor. 1988. Saggi di bibliografia testuale. Padua: Antenore.
Fahy, Conor. 1999. Storia della bibliografia testuale. in Neil Harris (arg.). Bibliografia testuale o filologia dei testi a stampa?: definizioni metodologiche e prospettive future, 23-34. Udine: Forum.
Fdez. de Casadevante, Mª Dolores. 2015. La imprenta en Guipúzcoa (1585-1850). Madril: Adi Servicios Editoriales.
Garza, Sonia. 2000. La cuenta del original. In Pablo Andrés & Sonia Garza (arg.). Imprenta y crítica textual en el siglo de oro, 65-95. Valladolid: Valladolideko Unibertsitatea & CECE.
Gaskell, Philip. 1999 [1972]. Nueva introducción a la bibliografia material. Madril: Trea.
González-Sarasa, Silvia. 2013. Tipología editorial del impreso antiguo español. Madril: Complutense Unibertsitateko doktorego tesia. https://eprints.ucm.es/id/eprint/24020/1/T35038.pdf (2021/02/16).
Krajewska, Dorota, Eneko Zuloaga, Ekaitz Santazilia, Borja Ariztimuño, Oxel Uribe-Etxebarria & Urtzi Reguero. 2017. Esteve Materraren Do(c)trina Christiana (1617 & 1623). edizioa eta azterketa, Vitoria-Gasteiz. Euskaltzaindia & UPV/EHU. https://sites.google.com/site/materraedizioa (2017/12/04).
Lafon, René. 1999 [1951]. La langue de Bernard Dechepare. In René Lafon. Vasconiana, 729-758. Bilbo: Euskaltzaindia.
Lucía Megías, José Manuel. 2002. ¿Cómo editar textos impresos?: Notas y comentarios para un manual. La corónica 30 (2). 279-316.
Lucía Megías, José Manuel. 2009. El autor ante la imprenta: textos para un manual. Edad de Oro 28. 177-196.
Martín Abad, Julián. 2004. Los libros impresos antiguos.Valladolid: Valladolideko Unibertsitatea.
Mitxelena, Koldo. 1954. Textos Vascos antiguos. Un catecismo vizcaíno del siglo XVII. (Berrarg. in OC 9, 85-95).
Mitxelena, Koldo. 1984, “Prólogo [al Essai d’une Bibliographie de la Langue Basque]. (Berrarg. in OC 10, 191-197).
Mitxelena, Koldo. 2011. Obras completas (ASJUren Gehigarriak 54-68), 15 lib. Donostia & Gasteiz: “Julio Urkixo” Euskal Filologi Mintegia, Gipuzkoako Foru Aldundia & UPV/EHU (Joseba A. Lakarra & Iñigo Ruiz Arzalluzen argit.).
Moll, Jaime. 2011 [1979]. Problemas bibliográficos del libro del Siglo de Oro. In Jaime Moll. Problemas bibliográficos del libro del Siglo de Oro, 11-78. Madril: Arco Libros.
Montaner, Alberto. 1999. Prontuario de bibliografía. Pautas para la realización de descripciones, citas y repertorios. Gijón: Trea.
Orduna, Germán. 2000. Ecdótica. Problemática de la edición de textos. Kassel: Edition Reichenberger.
Orduna, Germán. 2005. Fundamentos de crítica textual. Madril: Arco Libros.
Pérez Priego, Miguel Ángel. 2011. La edición de textos. Madril: Síntesis.
Rico, Francisco. 2005. El texto del “Quijote”. Preliminares a una ecdótica del siglo de oro. Valladolid: Valladolideko Unibertsitatea & CECE.
Ruíz Astiz, Javier. 2018. Tiene poca ciencia de lo que es latín: la prueba de imprenta como testigo del proceso editorial en el Siglo de Oro. Bulletin Hispanique 120 (1). 27-50.
Salaberri Muñoa, Patxi. 2007. Axularren Gero liburuaren ale kasi birjinaleko “M” pleguaz. FLV 105. 303-324.
Salaberri Muñoa, Patxi. 2011. Axularren “Gero” libururaren lehen edizioa: Aleak, aldeak eta zuzenketak. In Joseba A. Lakarra, Joaquín Gorrochategui & Blanca Urgell (arg.). Koldo Mitxelena katedraren II. biltzarra, 201-216. Bilbo: UPV/EHU.
Sánchez-Prieto Borja, Pedro. 1998. Cómo editar los textos medievales. Criterios para su presentación gráfica. Madril: Arco/Libros.
Ulibarri, Koldo. 2016a. Inprimaturiko liburutan barna: historiagaz filologia. [Hitzaldi argitaragabea].
Ulibarri, Koldo. 2016b. Refranes y Sentencias (1596). Girolamo da Sommaiaren Salamancako lekukotasunetik Darmstadt-eko faksimile(ta)ra (Zenbaki honetan).
Urgell, Blanca. 2013. Euskal filologia. Zer (ez) dakigu 25 urte beranduago? In Ricardo Gómez, Joaquín Gorrochategui, Joseba A. Lakarra & Céline Mounole (arg.). Koldo Mitxelena katedraren III. biltzarra, 533-570. Vitoria-Gasteiz: UPV/EHU.
Urgell, Blanca. 2015a. Gero (edizio kritikoa). Bilbo & Iruñea: Euskaltzaindia & Nafarroako Gobernua.
Urrizola Hualde, Ricardo. 2006. Sancho de Elso y su Doctrina Cristiana “en castellano y vascuence”. FLV 101. 109-145.
Vinson, Julien. 1891-1898. Essai d’une Bibliographie de la Langue Basque (bi liburuki). (Berrargit. faksim. Bilbo: Caja de Ahorros Vizcaína, 1986).
Atala
Artikuluak